CMF6068K000FHBF

Sprague/Vishay
 Auth QOH  0 |  Ind QOH  0