K103J20C0GH63H5H

Sprague/Vishay
Description:  VISHAY K103J20C0GH63H5H CAPACITOR MLCC C0G 0.01UF 100V RAD
 Auth QOH  0 |  Ind QOH  0