K392K15X7RF53L2

Sprague/Vishay
 Auth QOH  0 |  Ind QOH  0