Block C~D, Sanwei Industrial District
Shenzhen, 518126
CHINA

X-Fan/Xinruilian

Manufacturer

Brushless DC & AC cooling fans,