137-6 Sosa-Dong, Sosa-Gu
Buchun City, 422233
KOREA

Yuchang Electronics

Manufacturer

Film capacitors